Stanovy „Spolku aktivních Zlatohoráků“

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“

Jan Werich

 


 

1 Úvodní ustanovení

1.1 Název spolku

Spolek nese název Spolek aktivních Zlatohoráků (dále jen „spolek").

 

1.2 Sídlo

1.2.1 Sídlem spolku je Na Sídlišti 432, 793 76 Zlaté Hory.

1.2.2 Sídlem spolku je zpravidla bydliště předsedy spolku, nestanoví-li výbor jinak.

 

1.3 Charakteristika spolku

Spolek je dobrovolný, nezávislý a nepolitický. Sdružuje členy na základě společného zájmu o naplnění cílů spolku. Pracuje s dětmi, mládeží a s dospělými osobami bez ohledu na jejich rasu, národnost, sociální nebo etnický původ nebo náboženství.

 

1.4 Účel spolku

1.4.1 Účelem spolku je:

a)      vytvoření prostoru a umožnění vzájemných setkávání obohacujících a rozvíjejících jak děti, tak i jejich dospělý doprovod,

b)      posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

c)       realizace volnočasových aktivit dětí a mládeže,

d)      pořádání sportovních akcí za účasti veřejnosti, organizace soutěží a turnajů,

e)      pořádání kulturních akcí, obnova a udržování lidových tradic,

f)       zapojení veřejnosti do aktivní spolupráce s místní samosprávou, diskuzní fóra, pohloubení zájmu o dění ve městě,

g)      spolupráce se státními i nestátními organizacemi,

h)      hledání finančních zdrojů a získávání finančních prostředků na práci spolku,

i)        spolupráce s místní správou v ochraně přírody a životního prostředí ve městě,

j)        rozvoj sociální inteligence, tolerance a pozitivních mezilidských vztahů.

k)      mimoškolní výchova, pořádání kurzů a školení apod.

 

2 Členství

 

2.1 Členové spolku

Členy spolku se mohou stát fyzické osoby, starší 18 let, které souhlasí se stanovami spolku.

 

2.2 Vznik členství

2.2.1 Členství ve spolku vzniká doručením členské přihlášky spolku a zaplacením členských příspěvků za kalendářní rok, ve kterém je přihláška odevzdána.

2.2.2 Členská přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, bydliště, datum narození, číslo občanského průkazu, popř. jiného dokladu totožnosti, telefon a e-mailovou adresu člena. V členské přihlášce musí člen projevit vůli řídit se stanovami spolku. Členské přihlášky mohou být vyhotoveny jako hromadný dokument.

2.2.3 Členství zaniklé pro nezaplacení členských příspěvků se obnoví jejich zaplacením. Opětovné doručení přihlášky se nevyžaduje.

 

2.3 Odepření členství

2.3.1 Výbor může ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení přihlášky odmítnout přijetí žadatele, který byl ze spolku dříve vyloučen, jehož členství ve spolku by vzhledem ke skutečnostem o něm známým výboru nebo obecně ohrozilo dobrou pověst spolku jako organizace pracující s dětmi a mládeží.

2.3.2 Odepření členství musí výbor odůvodnit. Proti odepření se může žadatel odvolat písemným podáním k rukám předsedy ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo odepření členství oznámeno.          O odvolání rozhodne členská schůze na svém nejbližším zasedání.

 

2.4 Práva členů

2.4.1 Členové mají právo zejména:

a)      osobně se podílet na činnosti spolku,

b)      být voleni do orgánů spolku,

c)       obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

d)      být informováni o činnosti spolku.

 

2.5 Povinnosti členů

2.5.1 Členové spolku jsou zejména povinni:

a)    dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku,

b)    napomáhat svou činností k plnění cílů spolku,

c)     chovat se vůči spolku i vůči sobě navzájem čestně a poctivě,

d)    podporovat a šířit dobrou pověst spolku,

e)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,

f)     platit členské příspěvky,

g)    oznámit spolku změnu údajů uvedených v členské přihlášce.

2.5.2 Výši a splatnost členských příspěvků stanoví výbor vnitřním předpisem.

 

2.6 Evidence členů

2.6.1 Evidence členů se vede v elektronické podobě. Zápisy a výmazy provádí předseda spolku nebo jiný člen spolku jím pověřený.

2.6.2 Evidence obsahuje jména a příjmení členů, jejich datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti, telefon a elektronickou adresu (e-mail), dále datum vzniku a zániku členství.

2.6.3 Jména a příjmení členů může spolek uveřejnit na webových stránkách spolku. Jméno, příjmení, datum narození, číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti a adresu bydliště člena může spolek poskytnout ubytovatelům na akcích, které spolek pořádá nebo pořadatelům akcí, na nichž členům zprostředkovává účast. S výjimkou předchozích dvou vět neposkytuje spolek osobní údaje členů bez jejich výslovného souhlasu třetím osobám.

2.6.4 Podáním členské přihlášky členové souhlasí s uchováním, zpracováním a uveřejněním osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto článku.

 

2.7 Zánik členství

2.7.1 Členství zaniká:

a)      vystoupením člena,

b)      úmrtím člena,

c)       vyloučením ze spolku podle bodu 2.8,

d)      nezaplacením členských příspěvků do data splatnosti stanoveného výborem.

 

2.7.2 Vystoupení člena se stává účinným doručením písemného oznámení o vystoupení výboru.

2.7.3 Členství ve spolku nepřechází na dědice a nelze je převést na jiné osoby.

2.7.4 Podmínkou zániku členství pro nezaplacení členských příspěvků není předchozí výzva spolku        k zaplacení v dodatečné lhůtě. Zaplatí-li však ten, jehož členství pro nezaplacení členských příspěvků zaniklo, členské příspěvky po lhůtě splatnosti, jeho členství ve spolku se zaplacením obnoví.

 

2.8 Vyloučení člena

2.8.1 Důvodem vyloučení člena je:

a)      závažné porušení stanov nebo vnitřních předpisů spolku, které je nepřijatelné pro další setrvání člena ve spolku,

b)      závažné porušení právní povinnosti při výkonu funkce ve spolku,

c)       hrubě nečestné nebo nepoctivé jednání vůči spolku,

d)      závažné ohrožení nebo porušení dobré pověsti spolku.

 

2.8.2 Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen spolku. Návrh musí obsahovat popis skutečností, které podle navrhovatele zakládají důvod vyloučení. Návrh se podává výboru.

2.8.3 S návrhem na vyloučení musí být člen, jehož vyloučení se navrhuje, seznámen nejméně 15 dnů před jednáním výboru o jeho vyloučení. Člen má právo se k návrhu vyjádřit.

2.8.4 O vyloučení rozhoduje výbor. Navrhovatel a člen, jehož vyloučení se navrhuje, mají právo se zúčastnit zasedání výboru o vyloučení a být na něm vyslechnuti. O termínu a místě jednání musí být vyrozuměni nejméně pět dnů předem.

2.8.5 Rozhodnutí výboru musí být vyhotoveno písemně a musí být odůvodněno. Rozhodnutí se doručuje navrhovateli a členu, jehož vyloučení se navrhuje. 

2.8.6 Zrušit rozhodnutí výboru o vyloučení, může jen členská schůze.

 

3 Orgány spolku

3.1 Členská schůze

3.1.1 Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Je svolávána nejméně jednou ročně na místo, které určí výbor, aby projednala v souladu se stanovami: zprávu o činnosti spolku, zprávu                      o hospodaření a případné změny stanov. Ze svých zasedání pořizuje zápis.

3.1.2 Členské schůze se může zúčastnit každý člen bez pozastaveného členství.

3.1.3 Členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv počtu přítomných členů, usnáší se hlasováním. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

3.1.4 Členská schůze volí, případně odvolává členy výboru, a to předsedu, místopředsedu                     a hospodáře, volební období je tříleté.

3.1.5 Členská schůze může tříčtvrtinovou většinou všech členů spolku rozhodnout o zrušení spolku, přičemž je povinna stanovit postup při řešení pohledávek a závazků spolku a otázku vypořádání jeho majetku, případně nástupnictví.

 

3.2 Výbor

3.2.1 Výbor zabezpečuje činnost spolku. Je zodpovědný členské schůzi spolku, mezi jejímiž zasedáními je výkonným orgánem.

3.2.2 Výbor je statutárním orgánem spolku.

3.2.3 Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a hospodáře. Všechna jeho rozhodnutí musí být jednomyslná. Rozhodnutí výboru jsou závazná pro všechny členy spolku.

3.2.4 Výbor se schází podle potřeby, ze svých zasedání pořizuje zápis.

3.2.5 Výbor může v nutných případech schválit doplněk nebo změny těchto stanov.

3.2.6 Výbor zodpovídá za hospodaření spolku.

3.2.7 Výbor schvaluje vnitřní předpisy spolku.

3.2.8 Výbor svolává členskou schůzi, a to řádnou nejméně jednou ročně. Svolává ji nejméně 14 dní před datem jejího konání a současně zasílá návrhy k projednání.

 

3.3 Předseda

3.3.1 Předseda je členem výboru, kde vykonává funkci vedoucího.

3.3.2 Předseda zastupuje spolek navenek, a to samostatně. Zastupují-li spolek ostatní členové výboru, musí tak činit vždy dva členové výboru současně.

3.3.3 Má-li spolek přijmout závazek, příp. dar ve výši nad 10 000 Kč, je k zastupování spolku třeba podpis předsedy a jednoho dalšího člena výboru.  

3.3.4 Při zastupování spolku dbají zastupující osoby toho, aby vždy jednali výlučně v zájmu spolku.

 

3.4 Místopředseda

3.4.1 Místopředseda zastupuje v případě nepřítomnosti předsedu.

3.4.2 Je zodpovědný za aktualizaci webových stránek spolku, za propagaci spolku a komunikaci s médii.

 

3.5 Hospodář

3.5.1 Činnost hospodáře spolku se vztahuje zejména na účelné a hospodárné využití finančních prostředků, hospodaření s majetkem, dodržování práv a povinností členů, programu spolku, stanov spolku a ostatních platných norem a plnění usnesení.

3.5.2 Hospodář vede jednoduché účetnictví spolku a další administrativní agendu spolku. Nejméně jednou ročně vyhotovuje zprávu o hospodaření pro členskou schůzi.

 

3.6 Zánik funkce

3.6.1 Člen orgánu se může své funkce vzdát. Oznámí to písemně předsedovi spolku. Předseda se vzdává své funkce do rukou výboru.

3.6.2 Oznámením předsedovi, příp. výboru funkce zaniká. Před zánikem funkce musí člen orgánu ještě dokončit řešení úkolů, které nesnesou odkladu, nebo jinak zajistit, aby spolku nevznikla škoda.

3.6.3 Funkce člena končí uplynutím volebního období.

3.6.4 Funkce člena orgánu zaniká rovněž zánikem členství.

3.6.5 Zanikne-li funkce předsedy a členů výboru v průběhu volebního období, svolá výbor mimořádnou členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří měsíců ode dne zániku funkce.

 

4 Hospodaření spolku

4.1. Zásady hospodaření

4.1.1 Spolek k naplnění účelu své existence hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

4.1.2 Výbor usiluje o vyrovnané hospodaření a případný zisk použije k financování činnosti spolku, mezi členy ani členy orgánů jej rozdělit nelze.

4.1.3 Spolek vede jednoduché účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok.

 

4.2 Zdroje majetku

Zdroji majetku spolku jsou zejména:

a)      členské příspěvky,

b)      dary a příspěvky od fyzických a právnických osob,

c)       příspěvky a dotace z veřejných rozpočtů,

d)      startovné na akcích pořádaných spolkem,

e)      výnosy z vlastního majetku spolku.

 

4.3 Výroční zpráva

4.3.1 Spolek vydává každoročně výroční zprávu o své činnosti a hospodaření.

4.3.2 Součástí zprávy je zejména:

a)      přehled činnosti spolku v daném roce,

b)      informace o stavu členské základny,

c)       obsazení orgánů v daném období, včetně změn v obsazení,

d)      zpráva o hospodaření a její zhodnocení,

e)      předpokládaný výhled hospodaření na další účetní období.

 

4.3.3 Výroční zprávu připravuje výbor. Výbor spolku zabezpečí vyhotovení výroční zprávy tak, aby mohla být řádně a včas připojena k pozvánce na členskou schůzi, na které má být schválena.

4.3.4 Výroční zpráva je po svém schválení založena k nahlédnutí u předsedy spolku. 

 

5 Zrušení spolku

Spolek se zrušuje rozhodnutím členské schůze či rozhodnutím orgánu veřejné moci.

 

6 Závěrečná ustanovení

 

6.1 Záležitosti zde neuvedené se řídí §§ 118 - 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.2 Tyto stanovy byly schváleny zakladateli spolku dne 6. února 2014 ve Zlatých Horách.  

 

 

Ve Zlatých Horách dne 6. února 2014

 

Zakladatelé:

Patrik Kmínek, Na Sídlišti 432, 793 76 Zlaté Hory

Jiří Tománek, Na Okálech 775, 793 76 Zlaté Hory

Mgr. Šárka Tomaštíková, Podlesí 250, 793 76 Zlaté Hory